KHẢO SÁT

Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng?Xem kết quả
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng?

Tổng số: 840 phiếu

Đối thoại trực tuyến

Tính đến 31/12/2009, Cao Bằng có 602 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong số đó, khu vực doanh nghiệp trong nước chiếm đa số với 598 doanh nghiệp (9 DN nhà nước trung ương, 12 DN nhà nước địa phương và 577 doanh nghiệp ngoài quốc doanh), chiếm 99% tổng số doanh nghiệp của Cao Bằng. Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có 4 doanh nghiệp (3 doanh nghiệp liên doanh và 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).

Thị xã Cao Bằng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh nhất, chiếm 62% trong tổng số doanh nghiệp của Cao Bằng, với 372 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này cũng tạo việc làm cho 75% tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp của tỉnh. Đứng thứ hai trong số các huyện thị của Cao Bằng về số lượng doanh nghiệp là huyện Hòa An, với 43 doanh nghiệp (chiếm 7% tổng số doanh nghiệp), tạo việc làm cho 844 lao động (chiếm 4% tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp). Các huyện Thông Nông, Trà Lĩnh và Thạch An có số lượng doanh nghiệp thấp nhất, chỉ có 10 doanh nghiệp tại mỗi huyện tính đến cuối năm 2009.

Theo ngành sản xuất kinh doanh chính, trong tổng số 602 doanh nghiệp của Cao Bằng, số doanh nghiệp hoạt động trong ngành xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất (32%), với 191 doanh nghiệp. Đây cũng là ngành thu hút nhiều việc làm nhất, với 7.112 lao động, chiếm 37% tổng số lao động trong khu vực doanh nghiệp. Ngành bán buôn, bán lẻ, sản xuất ô tô, mô tô, xe máy là ngành đứng thứ hai về số lượng doanh nghiệp với 126 doanh nghiệp, chiếm 21%, đứng thứ ba về tạo việc làm với 2.266 lao động. Ngành khai khoáng có 95 doanh nghiệp, chiếm 16%, đứng thứ ba về số lượng doanh nghiệp và đứng thứ tư về tạo việc làm (2.014 lao động). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 89 doanh nghiệp, chiếm 15% tổng số doanh nghiệp, là ngành tạo việc làm lớn thứ hai tại Cao Bằng, với 4.872 lao động, chiếm 25% tổng số lao động của khu vực doanh nghiệp. Ngành vận tải, kho bãi đứng thứ 5 với 45 doanh nghiệp.

Theo lợi nhuận, ngành xây dựng và ngành bán buôn bán lẻ là hai ngành có lợi nhuận trước thuế lớn nhất. Ngành bán buôn bán lẻ là ngành đóng góp thuế lớn nhất (28% tổng thuế và các khoản đã nộp). Ngành công nghiệp chế biến chế tạo mặc dù có lợi nhuận trước thuế âm, nhưng lại là ngành có đóng góp thuế và các khoản đã nộp đứng thứ hai (27%). Ngành xây dựng là ngành đứng thứ ba về nộp thuế và các khoản đã nộp (26%). Ngành khai khoáng có đóng góp khoảng 6% tổng số thuế và các khoản đã nộp.

Theo nguồn vốn, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cao Bằng thấp hơn nhiều so với khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tính đến cuối năm 2009, tổng số vốn của khu vực doanh nghiệp của Cao Bằng là 5.051 tỷ đồng, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước có số vốn lên tới 1.055 tỷ đồng (trung bình 50,3 tỷ/doanh nghiệp); khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số vốn là 211,5 tỷ (trung bình 52,9 tỷ/doanh nghiệp); khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh có số vốn là 3.783 tỷ (trung bình 6,6 tỷ/doanh nghiệp). Mặc dù có quy mô nguồn vốn trung bình mỗi doanh nghiệp thấp, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt được mức doanh thu thuần và lợi nhuật trước thuế cao nhất trong khu vực doanh nghiệp của Cao Bằng. Năm 2009, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt lần lượt là 3263 và 88,1 tỷ đồng. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt doanh thu thuần lần lượt là 932 và 134,5 tỷ đồng và lợi nhuận âm, lần lượt là -10,9 tỷ và -28,4 tỷ đồng.

Không chỉ là nơi tạo việc làm lớn nhất và có hiệu quả kinh doanh vượt trội trong khu vực doanh nghiệp của Cao Bằng, khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn có sự đóng góp cho ngân sách của nhà nước lớn nhất. Năm 2009, tổng số thuế và các khoản đã nộp của khu vực doanh nghiệp Cao Bằng đạt 170,4 tỷ đồng, riêng khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh đóng góp tới 58% trong tổng số đó, với khoảng 98,1 tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước mặc dù với nguồn vốn lớn, nhưng chỉ đóng góp được 54,4 tỷ đồng, chiếm 32% tổng số thuế và các khoản đã nộp của khu vực doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp ngân sách được 17,8 tỷ đồng, chiếm 10% trong tổng số thuế và các khoản đã nộp.

Quay lại

Cao Bằng qua ảnh Cao Bằng qua Ảnh

Search Tìm kiếm thông tin Doanh Nghiệp

Nhập từ khóa:Video Cao Bằng Cao Bằng qua Video

Hỗ trợ đăng ký Kinh doanh